یکشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۳ . Sunday 25 January 2015 . ساعت: 04:36:16

ارسال شده در:
۱۲ مرداد ۱۳۸۹    ساعت: ۰۱:۰۶:۱۶    منبع: سوالات یارانه ها, یارانه نیوز

نحوه اصلاح فرم یارانه ها و اطلاعات اقتصادی خانوار ، اعلام شد

منبع: خبرگزاری فارس
اعلام نحوه اصلاح ‌اطلاعات ‌اقتصادي خانوارها
رئيس مركز آمار ايران از اصلاحاطلاعات اقتصادي خانوارها در 4 گزينه و بدون نياز به مراجعه مردم خبر داد و گفت: درمرحله دوم براساس ميزان درآمد خانوار يارانه نقدي به نسبت عكس پرداخت مي‌شود كه آنهم لزوماً به معناي سال دوم اجراي طرح هدفمندي نيست. به گزارش فارس ، عادلآذر امروز در مركز اصلاح اطلاعات اقتصادي خانوار در منطقه قيطريه در جمع خبرنگاراناعلام كرد: پردازش اطلاعات امنيتي خانوار شامل اصلاح چهار گزينه ازدواج، طلاق، تولدو فوت افراد خانواده بدون مراجعه حضوري مردم و به صورت خودكار توسط همكاران مركزآمار ايران و با استفاده از اطلاعات جمع‌آوري شده از سازمان ثبت احوال و ثبت اسنادانجام مي‌شود. رئيس مركز آمار ايران افزود: اطلاعات هويتي خانوار به صورتخودكار در مركز آمار ايران شامل تغييرات فوت، تولد، ازدواج و طلاق با استفاده ازبانك‌هاي اطلاعاتي خانوار انجام مي‌شود.اگر طلاق در يك خانوار اتفاق افتد مرد باهمان شماره ملي سرپرست مي‌ماند و خانم كه جدا شده تشكيل يك خانواده تك نفرهمي‌دهد. وي يكي از استراتژي‌هاي مركز آمار ايران را اجراي طرح برپايهفن‌آوري اطلاعات مركز آمار و الكترونيكي كردن نظام آمار و اطلاعات به ويژه آمارثبتي كشور دانست و گفت: آمار ثبت احوال و ثبت اسناد براي چهار حادثه مهم تولد ، فوت، ازدواج و طلاق با مركز آمار ايران همكاري مي‌كند و از محل تلاقي بانك‌هاياطلاعاتي خانوار‌هاي ايران اصلاح مي‌شود. رئيس مركز آمار ايران تصريح كرد:از مرداد 87 تا اول تير سال جاري 2.6 ميليون نفر متولد شده و در اين مدت 800 هزارنفر فوت كرده‌اند كه همچنين ازدواج و طلاق مجموعاً 2 ميليون نفربوده‌اند. وي تأكيد كرد: با به روز كردن پايگاه اطلاعات مركز آمار ايران بهمحض وقوع يكي از چهار حادثه ياد شده اطلاعات در فرم هويتي خانوارها تعويضمي‌شود. «آذر» با بيان اينكه اطمينان اين اطلاعات 100 درصد است، افزود: بعداز اصلاح اطلاعات اقتصادي خانوار اين اطلاعات دوباره به سازمان ثبت احوال و ثبتاسناد و املاك ارجاع مي‌شود و پس از كنترل نهايي ثبت نهايي مي‌شود. رئيسمركز آمار ايران با بيان اينكه 8.5 ميليون نفر جابجايي از طريق ثبت وقايع چهارگانهانجام مي‌شود ، گفت: اين اطلاعات با ضريب اطمينان صد درصد جابجا مي‌شود.اگر دولت هرلحظه اراده كند ، مركز آمار ايران مي‌تواند اين سيستم را باز كند و خانوارها بهصورت آنلاين اطلاعات خود را ثبت يا اصلاح كنند و اين حق ملت است. پرداختيارانه ها بصورت سرانه به تمام افراد خانوار وي در مورد اصلاح اطلاعاتاقتصادي خانوار گفت: اگر شرايط پرداخت يارانه‌ها مرور شود در حال حاضر فقط راستي‌آزمايي اطلاعات هويتي اصلاح مي‌شود و براساس مصوبه دولت و قانون و مجلس در مرحلهاول اجراي قانون هدفمند ‌كردن يارانه‌ها به صورت سرانه به تمام افراد خانوار پرداختمي‌شود. رئيس مركز آمار ايران تأكيد كرد: صرف نظر از وضع اقتصادي خانوار بههمه افرادي كه فرم اقتصادي پر كرده و شماره حساب اعلام كنند يارانه به صورت سرانهپرداخت مي‌شود.در مرحله دوم اجراي قانون هدفمند‌كردن يارانه‌ها كه لزوماً به معنايسال دوم نخواهد بود، پرداخت يارانه‌ به شكل پلكاني معكوس از دهك‌هاي بالاي درآمد وبه نسبت عكس درآمد يارانه پرداخت خواهد شد. اصلاح اطلاعات جمعيتيخانوار رئيس مركز آمار ايران افزود: در حال حاضر آنچه كارگروه طرح تحول بهمركز آمار مأموريت داده ، اصلاح اطلاعات جمعيتي خانوار است كه بايد اين اطلاعات باضريب اطمينان 98.4 درصد اصلاح شود و تنها 1.6 درصد ممكن است در وارد كردن شماره مليخطا صورت گيرد. آذر در مورد اسناد پشتيبان براي اصلاح اطلاعات اقتصاد خانوارگفت: از 14 مرجع اطلاعات به مركز آمار ايران وصل مي‌شود و راستي‌آزمايي اطلاعاتاقتصاد خانوار در مرحله دوم انجام خواهد شد اما چون هنوز نهايي نشده نمي‌توان گفتچگونه انجام خواهد شد. وي افزود: وقتي گزارشي از اصلاح اطلاعات هويت خانوارارائه شد سازمان ثبت احوال و قوه قضائيه براي ثبت واقعه ازدواج و طلاق متقاضيدريافت اين بانك اطلاعاتي غني شده‌اند. مبناي كار مركز آمار و سازمان هدفمندييارانه‌ها قانون است و هيچ سليقه شخصي در مركز آمار ايران و يا سازمان هدفمندياعمال نمي‌شود. رئيس مركز آمار ايران تصريح كرد: در حال حاضر هيچ چيزي تحتعنوان خوشه ، دهك‌بندي و دسته‌بندي براي پرداخت يارانه‌ها وجود ندارد. در مرحله دومبراساس ميزان درآمد خانوار يارانه به نسبت عكس پرداخت مي‌شود كه آن هم لزوماً بهمعناي سال دوم نيست. وي با بيان اينكه يارانه حق ملي همه افراد است ، گفت:همه كساني كه متقاضي دريافت شوند در مرحله اول دريافت خواهند كرد اما در مرحله دومبراساس درآمد خانوار اعمال خواهد شد. آذر در مورد تعداد انصرافي‌ها گفت: درحوزه افتتاح حساب همواره به مردم توصيه مي‌شود آنهايي كه از تمكن مالي برخوردارهستند ، داوطلبانه انصراف دهند اما در مرحله پر كردن فرم اطلاعات اقتصاد خانوارمركز آمار ايران از همه آحاد استقبال مي‌كند. وي در پاسخ به اين پرسش كه آيااطلاعات اقتصادي خانوار كنار گذاشته شده است ، گفت: در مرحله اول كاري به آن نداريماما اين گونه نيست كه در مراحل بعدي كنار گذاشته شود بلكه در فرصت مجدد خانوارهابايد اطلاعات اقتصادي خود را اصلاح كنند و مبناي پرداخت در مرحله بعد طبق اظهارخانواده‌ها خواهد بود. اعلام نرخ بيكاري ، هفته آينده آذر در مورداعلام نرخ بيكاري بهار 89 گفت: با نهايي شدن آناليز اين نرخ تا هفته آينده به صورترسمي نرخ بيكاري بهار اعلام خواهد شد. رئيس مركز آمار ايران در مورد آماربنگاه‌هاي اقتصادي گفت: در نشست خبري مشترك با وزارت كار تعداد بنگاه‌هاي فعالاعلام خواهند شد. نعمت‌الله رضايي معاون اداري مالي مركز آمار ايران نيزافزود: با توجه به اينكه دو ميليون ازدواج از سال 87 اتفاق افتاده گفت: اگر قراربود خانوارها مراجعه كنند بايد 6 ميليون نفر مراجعه به سايت مركز آمار ايران انجاممي‌شد كه شامل خانواده مرد، زن و خانواده جديد زوج خواهد بود اما در مركز آمارايران با استفاده از اعلاميه‌هاي دفاتر ثبت ازدواج اصلاح اين اطلاعات انجاممي‌شود.همچنين در اين مدت 2 ميليون و 600 هزار تولد در اين كشور انجام شدهاست. رضايي تأكيد كرد: با همكاري قوه قضائيه ثبت ازدواج و طلاق به صورتآنلاين انجام خواهد شد.در 20 روز ارديبهشت تا خرداد 89 تعداد 4.5 ميليون نفر جديدفرم اقتصاد خانوار پرد كرده‌اند و كل جمعيت به 67 ميليون و 600 هزار نفر در قالب18.5 ميليون خانوار متقاضي دريافت يارانه‌ رسيده‌اند. حدود 300 زن و مردجوان در ساختمان قديمي در منطقه چيذر تهران به اصلاح اطلاعات از وقايع چهارگانهتولد ، فوت ، ازدواج و طلاق مي‌پردازند كه صداي صفحه كليد كامپيوترها همچون صدايترنم بارن در فضاي سالن بزرگ مي‌پيچد. گواهي ازدواج و طلاق از استانها باكارتن‌هايي مرتب وارد مركز اصلاح اطلاعات مي‌شود

* قبل از ارسال نظر ، حاصل عبارت را در کادر بنویسید:

= 3 + 0

 1. باسلام خانوادههايي كه تاكنون اطلاعات خودراثبت نكردهاند(12مرداد89)كجابايدمراجعه كنند؟

 2. با سلام من میخوام اطلاعات فرم خانوارم رو اصلاح کنم هر کسی یه چیزی میگه لطفا راهنمایی ام کنید

 3. من که یک سال است بیکارم چگونه فرم خود را اصلاح کنم

 4. سلام درخصوص پرداخت یارانه به کارکنان دولت که برگه پرشده آن دردست دولت است چه تصمیمی اتخاذشده است

 5. salam man adresam avaz shode mikhastam bedonam che jori formemo eslah konam

 6. با سلام وخسته نباشید
  با توجه به اینکه خانواده ام در سال 87 فرم را پر کرده اییم ولی در زمان اعلام شماره حساب در سایت refahi.ir با خطای (کد ملی شما هنوز از مرکز امار به سامانه اعلام نشده است ) روبرو هستیم چندین بار از طریق تلفنی با سازمان امار و پاسخگویی تماس گرفته ایم که متاسفانه جواب قانع کننده و منطقی در یافت نکرده ایم در ضمن کد ملی به شماره 5049060941 به نام توگل ایزدیار گیگلو می باشد
  خواهشمندم جواب را به ایمیل ارسال نمایید

 7. سلام من وشوهرم قبل از ازدواج توسط خانواده هامون ثبت نام شدیم ولی بعد از ازدواج
  چون کد رهگیری داشتن نتونستیم از طریق سایت اصلاحش کنیم وهمچنان بلاتکلیفیم ضمنا خونواده هامون شهرستانن و ما تهران

 8. salam agar shomare hesabe eshtebah dahim v har cheshomsre hesabe dorost vared mikonim peygham midahad sabte shomare hesabe jadid emkan pazir nist che bayad kard lotfan pasokhe mara bedahid

 9. باسلام خدمت شما عزیزان من دارای سه فرزند می باشم که دو تاآنها معلولیت دارند و مرا در کروه 2قرار دادند در صورتی که هزینه داروئی آنها ماهیانه مبلغ 450 هزار تومان میباشد البته تائیده شورای پزشگی و داروخانه نیز موجود است جهت رویت ***

 10. من بیکارم.35 سالمه.
  بیمه و خونه ندارم.چجوری برای یارانه ها باید ثبت نام کنم.

 11. با توجه به اینکه نسبت به سال 87 در مواردی مانند محل (شهر) اقامت وداشتن خودرو تغییراتی داشتم چگونه میتوانم این تغغیرات را در فرم اطلاعات اقتصادی خانوار اعمال کنم

 12. باسلا م من كد روستايي راكه زندگي ميكنيم اشتباها بجاي كد ملي د پرسشنامه تكميل نمودم حال براي ثبت حساب مشكل دارم چكار بايد بكنم لطفا راهنمايي فرماييد كد ملي من ****** ميباشدكه بجاي ان شماره ****** كه همان كد روستاي كشف ازتوابع خراسان رضوي ميباشد باتشكر

 13. در صورت فوت سرپرست خانوار چگونه تغییر آن را اعلام نماییم . شماره حساب مادر خانواده جایگزین آن می شود؟

 14. با سلام اينجانب فرم اقتصاد خانوار را در سال 87 پر كردم و داراي كد رهگيري مي باشم اما متاسفانه در زمان خوشه بندي با پيام اينكه اطلاعات شما وارد نشده است روربرو شدم و اكنون كه مي خواهم شماره حساب را وارد كنم پيغام “كد ملي شما از مركز آمار به اين سامانه ارسال نشده است” را مي دهد” لطفاً من را راهنمايي كنيد.
  شماره ملي :******

 15. ا سلام اینجانب فرم اقتصاد خانوار را در سال ۸۷ پر کردم و دارای کد رهگیری می باشم اما متاسفانه در زمان خوشه بندی با پیام اینکه اطلاعات شما وارد نشده است روربرو شدم و اکنون که می خواهم شماره حساب را وارد کنم پیغام “کد ملی شما از مرکز آمار به این سامانه ارسال نشده است” را می دهد” لطفاً من را راهنمایی کنید. ****

 16. سلام من یک زن تنها می باشم که پسرم اخیرا ازدواج کرده و زندگیش از من جدا شده با توجه به اینکه نام پسرم به عنوان سرپرست ثبت شده تکلیف من چیست؟

 17. کد ملیاین شما هنوز ازمرکز امار به این سامانه اعلام نشده است چه باید بکنیم با تشکر

 18. باسلام

  اینجانب درخردادماه سال جاری درهنگام ثبت اعضای خانواده 2یا3باردستگاه قطع ووصل گردیدمجبورشدم ازطریق کافی نت ثبت نام کنم خودم وپسرکوچکم ودخترم ثبت شدولی درمورد همسرم وپسر بزرگم ارورمی دادمسئول کافی نت گفت احتمالا نام این دونفرتحت سرپرست نامشخصی ثبت شده است ازآن زمان تاکنون چندین با به اداره آمارشیراز مراجعه نموده فقط گفته اند درزمان اصلاحات اکنون که ششم شهریور می باشد سایت باز نمی شودبا وجودیکه یک کارمندنزدیک به بازنشستگی هستم باهزینه 5نفرکه ازجیب من امرارمعاش می کنند چیست لطفا راهنمایی فرمایید

 19. من به عنوان سرپرست خانواردرسال87فرم یارانه هاراپرکردم اماباداشتن کدرهگیری هیچ اطلاعاتی درسیستم نداریم لطفابفرمائیدچه زمانی مامی توانیم فرم رادرسیستم مشاهده وشماره حساب راواردکنیم.

 20. فرزند دخترم در خانواده من فرم یارانه را پرنموده و بعد از مدتی ازدواج نموده و در خانواده شوهرش هم ثبت نموده لذا در زمان ثبت شماره حساب خانواده شوهرش میتواند شماره حساب بدهد اما برای من مینویسد شماره ملی شما هنوز اعلام نشده در ضمن در زمان خوشه بندی برای هردو خانواده گفته که یک فرد مشترک در خانواده دارید من باید چه کار کنم

 21. در 87 فرم خانوار پر کرده ام از طریق کد رهگیری برای خوشه بندی جواب نگرفتم اما حالا شماره حساب داده ام و تایید شده است مشکل من در چه مرحله ای است؟

 22. زمان ثبت نام مادر من زیر خانوار برادرم ثبت نام شده است اما حالا عضو خانواده ما و با ما زندگی می کند برای تغییر سهم یارانه خانواده چه باید کرد

 23. با سلام من کارگزار دفتر ictهستم بعضی از مردم از ثبت نام جا مونده اند به من مراجعه میکنن ولی من هنوز سایت ثبت نام رو هنوز پیدا نکردم
  چکار باید بکنم
  پاسخ: با سلام و احترام ، فعلا امکان ثبت نام وجود ندارد . ثبت نام در آذر ماه میباشد . منظور از ثبت نام ، ثبت شماره حساب برای افرادیست که تا کنون موفق نشده اند و یا تغییراتی در خانوار انها ایجاد شده است .

 24. تكليف افراد تازه متولد شده چيست اينكه گفته ايد از 5تا 15شهريور وارد كنيد كه خبري نيست اصلا آدرس سايتي كه داده ايد كه نمي شود اين افراد را وارد كرد

 25. سلام میخواهم اطلاعات خانوار خود را اصلاح کنم ولی نمیدانم چطور این کار را بکنم و نیز شماره حساب سربرست را نیز وارد کرده ام ولی برای بررسی صحت ان نمیتوانم مجددا وارد سایت شوم لطفا راهنمایی کنید

 26. سلام با توجه به اینکه تغییرات در وضعیت خانوار بطور اتوماتیک عمل خواهد شد از چه طریقی می توان وضعیت اصلاح شده را مشاهده نموده و مطمئن شویم. این سوال خیلی از مردم می باشد.

  با تشکر

 27. چگونه میتوانیم شماره حسابمان را اصلاح کنیم؟لطفا راهنمایی کنید.با تشکر

 28. اين ديگه چه پياميه همه چي درست وارد كردم حالا
  هموطن گرامی

  اطلاعات هویتی سرپرست خانوار شما دارای اشکال بوده است.
  لطفا منتظر مرحله اصلاح اطلاعات که بعدا توسط مرکز آمار ایران اعلام خواهد شد بمانید.
  چنانچه سرپرست خانوار شما فوت کرده اند، شماره ملی و شماره حساب مسن ترین فرد خانوار را وارد کنید.

 29. سلام من شوهرم یک سال هست زندان است یک بچه هم دارم برای یارنه ها چطوری ثبت نام کنم؟

 30. من يادم رفته همسر و پسرم و زير مجموعه خودم وارد كنم ، حالا چطوري مي تونم فرمم و اصلاح كنم

 31. با سلام
  اینکه میگن اطلاعات ازدواج خود به خود اصلاح میشود اشتباه است حداقل در مورد من
  چون در حال حاظر فقط برای من یارانه واریز شده و یارانه همسرم را به حساب من نریخته اند
  هیچ مرجعی هم برای پاسخگویی یا اصلاح اطلاعات وجود ندارد
  واقعا افرادی شبیه من باید چه کار کنند ؟

 32. بنام خدا
  من در نوشتن شماره حساب اشتباه کردم در ضمن وضعیت درامدی من فرق کرده است و حالا از کار افتاده شده ام . چکار باید بکنم؟
  پاسخ: در آذر ماه تاریخ و نحوه اصلاح و بروز رسانی فرم ها اعلام خواهد شد.

 33. سلام.ماشش نفرخانواده بودیم پدرم از ما جدا شده والان پنج نفرشدیم درفرم اقتصاد خانوار پدرم سرپرست ثبت شده است آیا راهی برای اصلاح فرم هست؟
  بی زحمت پیگیری کنید باتشکر

 34. سلام چطوری جواب سوال دیشب رابگیرم

 35. با سلام
  بنده جدیدا پدر شده ام اما اطلاعات فرزندم برای یارانه ها در سایت ثبت نشده
  و هر کاری میکنم نمیشه این امار رو که ضعف عملکرد اداره ثبت احئال بوده را اصلاح کنم
  از چه طریق باید این کار رو انجام بدم ؟
  قضیه کلمه عبور و نام کاربری چیه ؟ اطلاعی ندارم و نمیدونم اطلاعات بنده چی هست ؟
  لطفا راهنمایی بفرمایید ؟

 36. سلام می خواستم بدونم چطور می تونم شماره حساب سرپرست خانوار رو عوض کنم برای کسی مثل من که شوهرم معتاده و هیچ مبلغی برای خرج خانه نمی ده هیچ پول یارانه من و 3بچه ام رو خرج مواد میکنه خواهش می کنم راهنماییم کنید تا مبلغ یارانه ها را از شماره حساب پدرم بتونم برداشت کنم.

 37. اطلاعات اقتصادي خانوار

 38. مشاهده اطلاعات فرم يارانه

 39. سلام من پسرم تحت تکلف من است. اما فراموش کردم تعداد اعضا را 2 نفر ثبت کنم .چکار کنم؟

 40. باسلام
  احترامااینجانب خواهشمنداست فرصتی برای اصلاح فرم یارانه بگذاریدچون بیشترمردم بی دقتی های زیادی مثل من انجام داده اند.(مثال من برای چن نفرثبتنام کرده ام وواحدمسکونی رابرای همه آنهاانتخاب کرده ام درصورتی که انهافاقدواحدمسکونی هستند)باتشکر

 41. سلام لطفا زمان ویرایش فرم ها را اعلام کنید

 42. سلام من اشتباها واحد مسکونی رابله زدم برای کل اعضای خانواده ولی فقط پدرم منزل داره نه دیگر افراد خواهش میکنم زمانی برای اصلاح بزارین چون واقعا لازم داریم یارانه را”ممنون.

 43. سلام خسته نباشید
  من در فرم یارانه در تعداد خانوار اشتباه کردم
  کارگری هستم که خدا خوشش نمیادحق 2 تا از بچه های من ضایع شه بره تو جیب پولدار
  زمان ویرایش را اعلام کنید تا درستش کنم
  روز اولی سایت شما مشکل داشت
  و فرم خراب شد

 44. ضمن سلام خواهشمند است زماني براي اصلاح ثبت اطلاعات خانوار در نظر گرفته شود مثلا بنده تمام اعضاي خانوار را داراي مالكيت مسكوني درج كرده ام

 45. با سلامي بنده همه ي اعضاي خانوار را داراي مالكيت مسكوني درج كرده ام لطفا فرصت اصلاح را دهيد.