سه شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۳ . Tuesday 02 September 2014 . ساعت: 11:09:13

ارسال شده در:
۱۲ مرداد ۱۳۸۹    ساعت: ۰۶:۳۹:۱۳    منبع: سوالات یارانه ها, یارانه نیوز

نحوه اصلاح فرم یارانه ها و اطلاعات اقتصادی خانوار ، اعلام شد

منبع: خبرگزاری فارس
اعلام نحوه اصلاح ‌اطلاعات ‌اقتصادی خانوارها
رئیس مرکز آمار ایران از اصلاحاطلاعات اقتصادی خانوارها در ۴ گزینه و بدون نیاز به مراجعه مردم خبر داد و گفت: درمرحله دوم براساس میزان درآمد خانوار یارانه نقدی به نسبت عکس پرداخت می‌شود که آنهم لزوماً به معنای سال دوم اجرای طرح هدفمندی نیست. به گزارش فارس ، عادلآذر امروز در مرکز اصلاح اطلاعات اقتصادی خانوار در منطقه قیطریه در جمع خبرنگاراناعلام کرد: پردازش اطلاعات امنیتی خانوار شامل اصلاح چهار گزینه ازدواج، طلاق، تولدو فوت افراد خانواده بدون مراجعه حضوری مردم و به صورت خودکار توسط همکاران مرکزآمار ایران و با استفاده از اطلاعات جمع‌آوری شده از سازمان ثبت احوال و ثبت اسنادانجام می‌شود. رئیس مرکز آمار ایران افزود: اطلاعات هویتی خانوار به صورتخودکار در مرکز آمار ایران شامل تغییرات فوت، تولد، ازدواج و طلاق با استفاده ازبانک‌های اطلاعاتی خانوار انجام می‌شود.اگر طلاق در یک خانوار اتفاق افتد مرد باهمان شماره ملی سرپرست می‌ماند و خانم که جدا شده تشکیل یک خانواده تک نفرهمی‌دهد. وی یکی از استراتژی‌های مرکز آمار ایران را اجرای طرح برپایهفن‌آوری اطلاعات مرکز آمار و الکترونیکی کردن نظام آمار و اطلاعات به ویژه آمارثبتی کشور دانست و گفت: آمار ثبت احوال و ثبت اسناد برای چهار حادثه مهم تولد ، فوت، ازدواج و طلاق با مرکز آمار ایران همکاری می‌کند و از محل تلاقی بانک‌هایاطلاعاتی خانوار‌های ایران اصلاح می‌شود. رئیس مرکز آمار ایران تصریح کرد:از مرداد ۸۷ تا اول تیر سال جاری ۲٫۶ میلیون نفر متولد شده و در این مدت ۸۰۰ هزارنفر فوت کرده‌اند که همچنین ازدواج و طلاق مجموعاً ۲ میلیون نفربوده‌اند. وی تأکید کرد: با به روز کردن پایگاه اطلاعات مرکز آمار ایران بهمحض وقوع یکی از چهار حادثه یاد شده اطلاعات در فرم هویتی خانوارها تعویضمی‌شود. «آذر» با بیان اینکه اطمینان این اطلاعات ۱۰۰ درصد است، افزود: بعداز اصلاح اطلاعات اقتصادی خانوار این اطلاعات دوباره به سازمان ثبت احوال و ثبتاسناد و املاک ارجاع می‌شود و پس از کنترل نهایی ثبت نهایی می‌شود. رئیسمرکز آمار ایران با بیان اینکه ۸٫۵ میلیون نفر جابجایی از طریق ثبت وقایع چهارگانهانجام می‌شود ، گفت: این اطلاعات با ضریب اطمینان صد درصد جابجا می‌شود.اگر دولت هرلحظه اراده کند ، مرکز آمار ایران می‌تواند این سیستم را باز کند و خانوارها بهصورت آنلاین اطلاعات خود را ثبت یا اصلاح کنند و این حق ملت است. پرداختیارانه ها بصورت سرانه به تمام افراد خانوار وی در مورد اصلاح اطلاعاتاقتصادی خانوار گفت: اگر شرایط پرداخت یارانه‌ها مرور شود در حال حاضر فقط راستی‌آزمایی اطلاعات هویتی اصلاح می‌شود و براساس مصوبه دولت و قانون و مجلس در مرحلهاول اجرای قانون هدفمند ‌کردن یارانه‌ها به صورت سرانه به تمام افراد خانوار پرداختمی‌شود. رئیس مرکز آمار ایران تأکید کرد: صرف نظر از وضع اقتصادی خانوار بههمه افرادی که فرم اقتصادی پر کرده و شماره حساب اعلام کنند یارانه به صورت سرانهپرداخت می‌شود.در مرحله دوم اجرای قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها که لزوماً به معنایسال دوم نخواهد بود، پرداخت یارانه‌ به شکل پلکانی معکوس از دهک‌های بالای درآمد وبه نسبت عکس درآمد یارانه پرداخت خواهد شد. اصلاح اطلاعات جمعیتیخانوار رئیس مرکز آمار ایران افزود: در حال حاضر آنچه کارگروه طرح تحول بهمرکز آمار مأموریت داده ، اصلاح اطلاعات جمعیتی خانوار است که باید این اطلاعات باضریب اطمینان ۹۸٫۴ درصد اصلاح شود و تنها ۱٫۶ درصد ممکن است در وارد کردن شماره ملیخطا صورت گیرد. آذر در مورد اسناد پشتیبان برای اصلاح اطلاعات اقتصاد خانوارگفت: از ۱۴ مرجع اطلاعات به مرکز آمار ایران وصل می‌شود و راستی‌آزمایی اطلاعاتاقتصاد خانوار در مرحله دوم انجام خواهد شد اما چون هنوز نهایی نشده نمی‌توان گفتچگونه انجام خواهد شد. وی افزود: وقتی گزارشی از اصلاح اطلاعات هویت خانوارارائه شد سازمان ثبت احوال و قوه قضائیه برای ثبت واقعه ازدواج و طلاق متقاضیدریافت این بانک اطلاعاتی غنی شده‌اند. مبنای کار مرکز آمار و سازمان هدفمندییارانه‌ها قانون است و هیچ سلیقه شخصی در مرکز آمار ایران و یا سازمان هدفمندیاعمال نمی‌شود. رئیس مرکز آمار ایران تصریح کرد: در حال حاضر هیچ چیزی تحتعنوان خوشه ، دهک‌بندی و دسته‌بندی برای پرداخت یارانه‌ها وجود ندارد. در مرحله دومبراساس میزان درآمد خانوار یارانه به نسبت عکس پرداخت می‌شود که آن هم لزوماً بهمعنای سال دوم نیست. وی با بیان اینکه یارانه حق ملی همه افراد است ، گفت:همه کسانی که متقاضی دریافت شوند در مرحله اول دریافت خواهند کرد اما در مرحله دومبراساس درآمد خانوار اعمال خواهد شد. آذر در مورد تعداد انصرافی‌ها گفت: درحوزه افتتاح حساب همواره به مردم توصیه می‌شود آنهایی که از تمکن مالی برخوردارهستند ، داوطلبانه انصراف دهند اما در مرحله پر کردن فرم اطلاعات اقتصاد خانوارمرکز آمار ایران از همه آحاد استقبال می‌کند. وی در پاسخ به این پرسش که آیااطلاعات اقتصادی خانوار کنار گذاشته شده است ، گفت: در مرحله اول کاری به آن نداریماما این گونه نیست که در مراحل بعدی کنار گذاشته شود بلکه در فرصت مجدد خانوارهاباید اطلاعات اقتصادی خود را اصلاح کنند و مبنای پرداخت در مرحله بعد طبق اظهارخانواده‌ها خواهد بود. اعلام نرخ بیکاری ، هفته آینده آذر در مورداعلام نرخ بیکاری بهار ۸۹ گفت: با نهایی شدن آنالیز این نرخ تا هفته آینده به صورترسمی نرخ بیکاری بهار اعلام خواهد شد. رئیس مرکز آمار ایران در مورد آماربنگاه‌های اقتصادی گفت: در نشست خبری مشترک با وزارت کار تعداد بنگاه‌های فعالاعلام خواهند شد. نعمت‌الله رضایی معاون اداری مالی مرکز آمار ایران نیزافزود: با توجه به اینکه دو میلیون ازدواج از سال ۸۷ اتفاق افتاده گفت: اگر قراربود خانوارها مراجعه کنند باید ۶ میلیون نفر مراجعه به سایت مرکز آمار ایران انجاممی‌شد که شامل خانواده مرد، زن و خانواده جدید زوج خواهد بود اما در مرکز آمارایران با استفاده از اعلامیه‌های دفاتر ثبت ازدواج اصلاح این اطلاعات انجاممی‌شود.همچنین در این مدت ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تولد در این کشور انجام شدهاست. رضایی تأکید کرد: با همکاری قوه قضائیه ثبت ازدواج و طلاق به صورتآنلاین انجام خواهد شد.در ۲۰ روز اردیبهشت تا خرداد ۸۹ تعداد ۴٫۵ میلیون نفر جدیدفرم اقتصاد خانوار پرد کرده‌اند و کل جمعیت به ۶۷ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در قالب۱۸٫۵ میلیون خانوار متقاضی دریافت یارانه‌ رسیده‌اند. حدود ۳۰۰ زن و مردجوان در ساختمان قدیمی در منطقه چیذر تهران به اصلاح اطلاعات از وقایع چهارگانهتولد ، فوت ، ازدواج و طلاق می‌پردازند که صدای صفحه کلید کامپیوترها همچون صدایترنم بارن در فضای سالن بزرگ می‌پیچد. گواهی ازدواج و طلاق از استانها باکارتن‌هایی مرتب وارد مرکز اصلاح اطلاعات می‌شود

* قبل از ارسال نظر ، حاصل عبارت را در کادر بنویسید:

= 5 + 0

 1. باسلام خانوادههایی که تاکنون اطلاعات خودراثبت نکردهاند(۱۲مرداد۸۹)کجابایدمراجعه کنند؟

 2. با سلام من میخوام اطلاعات فرم خانوارم رو اصلاح کنم هر کسی یه چیزی میگه لطفا راهنمایی ام کنید

 3. من که یک سال است بیکارم چگونه فرم خود را اصلاح کنم

 4. سلام درخصوص پرداخت یارانه به کارکنان دولت که برگه پرشده آن دردست دولت است چه تصمیمی اتخاذشده است

 5. salam man adresam avaz shode mikhastam bedonam che jori formemo eslah konam

 6. با سلام وخسته نباشید
  با توجه به اینکه خانواده ام در سال ۸۷ فرم را پر کرده اییم ولی در زمان اعلام شماره حساب در سایت refahi.ir با خطای (کد ملی شما هنوز از مرکز امار به سامانه اعلام نشده است ) روبرو هستیم چندین بار از طریق تلفنی با سازمان امار و پاسخگویی تماس گرفته ایم که متاسفانه جواب قانع کننده و منطقی در یافت نکرده ایم در ضمن کد ملی به شماره ۵۰۴۹۰۶۰۹۴۱ به نام توگل ایزدیار گیگلو می باشد
  خواهشمندم جواب را به ایمیل ارسال نمایید

 7. سلام من وشوهرم قبل از ازدواج توسط خانواده هامون ثبت نام شدیم ولی بعد از ازدواج
  چون کد رهگیری داشتن نتونستیم از طریق سایت اصلاحش کنیم وهمچنان بلاتکلیفیم ضمنا خونواده هامون شهرستانن و ما تهران

 8. salam agar shomare hesabe eshtebah dahim v har cheshomsre hesabe dorost vared mikonim peygham midahad sabte shomare hesabe jadid emkan pazir nist che bayad kard lotfan pasokhe mara bedahid

 9. باسلام خدمت شما عزیزان من دارای سه فرزند می باشم که دو تاآنها معلولیت دارند و مرا در کروه ۲قرار دادند در صورتی که هزینه داروئی آنها ماهیانه مبلغ ۴۵۰ هزار تومان میباشد البته تائیده شورای پزشگی و داروخانه نیز موجود است جهت رویت ***

 10. من بیکارم.۳۵ سالمه.
  بیمه و خونه ندارم.چجوری برای یارانه ها باید ثبت نام کنم.

 11. با توجه به اینکه نسبت به سال ۸۷ در مواردی مانند محل (شهر) اقامت وداشتن خودرو تغییراتی داشتم چگونه میتوانم این تغغیرات را در فرم اطلاعات اقتصادی خانوار اعمال کنم

 12. باسلا م من کد روستایی راکه زندگی میکنیم اشتباها بجای کد ملی د پرسشنامه تکمیل نمودم حال برای ثبت حساب مشکل دارم چکار باید بکنم لطفا راهنمایی فرمایید کد ملی من ****** میباشدکه بجای ان شماره ****** که همان کد روستای کشف ازتوابع خراسان رضوی میباشد باتشکر

 13. در صورت فوت سرپرست خانوار چگونه تغییر آن را اعلام نماییم . شماره حساب مادر خانواده جایگزین آن می شود؟

 14. با سلام اینجانب فرم اقتصاد خانوار را در سال ۸۷ پر کردم و دارای کد رهگیری می باشم اما متاسفانه در زمان خوشه بندی با پیام اینکه اطلاعات شما وارد نشده است روربرو شدم و اکنون که می خواهم شماره حساب را وارد کنم پیغام “کد ملی شما از مرکز آمار به این سامانه ارسال نشده است” را می دهد” لطفاً من را راهنمایی کنید.
  شماره ملی :******

 15. ا سلام اینجانب فرم اقتصاد خانوار را در سال ۸۷ پر کردم و دارای کد رهگیری می باشم اما متاسفانه در زمان خوشه بندی با پیام اینکه اطلاعات شما وارد نشده است روربرو شدم و اکنون که می خواهم شماره حساب را وارد کنم پیغام “کد ملی شما از مرکز آمار به این سامانه ارسال نشده است” را می دهد” لطفاً من را راهنمایی کنید. ****

 16. سلام من یک زن تنها می باشم که پسرم اخیرا ازدواج کرده و زندگیش از من جدا شده با توجه به اینکه نام پسرم به عنوان سرپرست ثبت شده تکلیف من چیست؟

 17. کد ملیاین شما هنوز ازمرکز امار به این سامانه اعلام نشده است چه باید بکنیم با تشکر

 18. باسلام

  اینجانب درخردادماه سال جاری درهنگام ثبت اعضای خانواده ۲یا۳باردستگاه قطع ووصل گردیدمجبورشدم ازطریق کافی نت ثبت نام کنم خودم وپسرکوچکم ودخترم ثبت شدولی درمورد همسرم وپسر بزرگم ارورمی دادمسئول کافی نت گفت احتمالا نام این دونفرتحت سرپرست نامشخصی ثبت شده است ازآن زمان تاکنون چندین با به اداره آمارشیراز مراجعه نموده فقط گفته اند درزمان اصلاحات اکنون که ششم شهریور می باشد سایت باز نمی شودبا وجودیکه یک کارمندنزدیک به بازنشستگی هستم باهزینه ۵نفرکه ازجیب من امرارمعاش می کنند چیست لطفا راهنمایی فرمایید

 19. من به عنوان سرپرست خانواردرسال۸۷فرم یارانه هاراپرکردم اماباداشتن کدرهگیری هیچ اطلاعاتی درسیستم نداریم لطفابفرمائیدچه زمانی مامی توانیم فرم رادرسیستم مشاهده وشماره حساب راواردکنیم.

 20. فرزند دخترم در خانواده من فرم یارانه را پرنموده و بعد از مدتی ازدواج نموده و در خانواده شوهرش هم ثبت نموده لذا در زمان ثبت شماره حساب خانواده شوهرش میتواند شماره حساب بدهد اما برای من مینویسد شماره ملی شما هنوز اعلام نشده در ضمن در زمان خوشه بندی برای هردو خانواده گفته که یک فرد مشترک در خانواده دارید من باید چه کار کنم

 21. در ۸۷ فرم خانوار پر کرده ام از طریق کد رهگیری برای خوشه بندی جواب نگرفتم اما حالا شماره حساب داده ام و تایید شده است مشکل من در چه مرحله ای است؟

 22. زمان ثبت نام مادر من زیر خانوار برادرم ثبت نام شده است اما حالا عضو خانواده ما و با ما زندگی می کند برای تغییر سهم یارانه خانواده چه باید کرد

 23. با سلام من کارگزار دفتر ictهستم بعضی از مردم از ثبت نام جا مونده اند به من مراجعه میکنن ولی من هنوز سایت ثبت نام رو هنوز پیدا نکردم
  چکار باید بکنم
  پاسخ: با سلام و احترام ، فعلا امکان ثبت نام وجود ندارد . ثبت نام در آذر ماه میباشد . منظور از ثبت نام ، ثبت شماره حساب برای افرادیست که تا کنون موفق نشده اند و یا تغییراتی در خانوار انها ایجاد شده است .

 24. تکلیف افراد تازه متولد شده چیست اینکه گفته اید از ۵تا ۱۵شهریور وارد کنید که خبری نیست اصلا آدرس سایتی که داده اید که نمی شود این افراد را وارد کرد

 25. سلام میخواهم اطلاعات خانوار خود را اصلاح کنم ولی نمیدانم چطور این کار را بکنم و نیز شماره حساب سربرست را نیز وارد کرده ام ولی برای بررسی صحت ان نمیتوانم مجددا وارد سایت شوم لطفا راهنمایی کنید

 26. سلام با توجه به اینکه تغییرات در وضعیت خانوار بطور اتوماتیک عمل خواهد شد از چه طریقی می توان وضعیت اصلاح شده را مشاهده نموده و مطمئن شویم. این سوال خیلی از مردم می باشد.

  با تشکر

 27. چگونه میتوانیم شماره حسابمان را اصلاح کنیم؟لطفا راهنمایی کنید.با تشکر

 28. این دیگه چه پیامیه همه چی درست وارد کردم حالا
  هموطن گرامی

  اطلاعات هویتی سرپرست خانوار شما دارای اشکال بوده است.
  لطفا منتظر مرحله اصلاح اطلاعات که بعدا توسط مرکز آمار ایران اعلام خواهد شد بمانید.
  چنانچه سرپرست خانوار شما فوت کرده اند، شماره ملی و شماره حساب مسن ترین فرد خانوار را وارد کنید.

 29. سلام من شوهرم یک سال هست زندان است یک بچه هم دارم برای یارنه ها چطوری ثبت نام کنم؟

 30. من یادم رفته همسر و پسرم و زیر مجموعه خودم وارد کنم ، حالا چطوری می تونم فرمم و اصلاح کنم

 31. با سلام
  اینکه میگن اطلاعات ازدواج خود به خود اصلاح میشود اشتباه است حداقل در مورد من
  چون در حال حاظر فقط برای من یارانه واریز شده و یارانه همسرم را به حساب من نریخته اند
  هیچ مرجعی هم برای پاسخگویی یا اصلاح اطلاعات وجود ندارد
  واقعا افرادی شبیه من باید چه کار کنند ؟

 32. بنام خدا
  من در نوشتن شماره حساب اشتباه کردم در ضمن وضعیت درامدی من فرق کرده است و حالا از کار افتاده شده ام . چکار باید بکنم؟
  پاسخ: در آذر ماه تاریخ و نحوه اصلاح و بروز رسانی فرم ها اعلام خواهد شد.

 33. سلام.ماشش نفرخانواده بودیم پدرم از ما جدا شده والان پنج نفرشدیم درفرم اقتصاد خانوار پدرم سرپرست ثبت شده است آیا راهی برای اصلاح فرم هست؟
  بی زحمت پیگیری کنید باتشکر

 34. سلام چطوری جواب سوال دیشب رابگیرم

 35. با سلام
  بنده جدیدا پدر شده ام اما اطلاعات فرزندم برای یارانه ها در سایت ثبت نشده
  و هر کاری میکنم نمیشه این امار رو که ضعف عملکرد اداره ثبت احئال بوده را اصلاح کنم
  از چه طریق باید این کار رو انجام بدم ؟
  قضیه کلمه عبور و نام کاربری چیه ؟ اطلاعی ندارم و نمیدونم اطلاعات بنده چی هست ؟
  لطفا راهنمایی بفرمایید ؟

 36. سلام می خواستم بدونم چطور می تونم شماره حساب سرپرست خانوار رو عوض کنم برای کسی مثل من که شوهرم معتاده و هیچ مبلغی برای خرج خانه نمی ده هیچ پول یارانه من و ۳بچه ام رو خرج مواد میکنه خواهش می کنم راهنماییم کنید تا مبلغ یارانه ها را از شماره حساب پدرم بتونم برداشت کنم.

 37. اطلاعات اقتصادی خانوار

 38. مشاهده اطلاعات فرم یارانه

 39. سلام من پسرم تحت تکلف من است. اما فراموش کردم تعداد اعضا را ۲ نفر ثبت کنم .چکار کنم؟

 40. باسلام
  احترامااینجانب خواهشمنداست فرصتی برای اصلاح فرم یارانه بگذاریدچون بیشترمردم بی دقتی های زیادی مثل من انجام داده اند.(مثال من برای چن نفرثبتنام کرده ام وواحدمسکونی رابرای همه آنهاانتخاب کرده ام درصورتی که انهافاقدواحدمسکونی هستند)باتشکر

 41. سلام لطفا زمان ویرایش فرم ها را اعلام کنید

 42. سلام من اشتباها واحد مسکونی رابله زدم برای کل اعضای خانواده ولی فقط پدرم منزل داره نه دیگر افراد خواهش میکنم زمانی برای اصلاح بزارین چون واقعا لازم داریم یارانه را”ممنون.

 43. سلام خسته نباشید
  من در فرم یارانه در تعداد خانوار اشتباه کردم
  کارگری هستم که خدا خوشش نمیادحق ۲ تا از بچه های من ضایع شه بره تو جیب پولدار
  زمان ویرایش را اعلام کنید تا درستش کنم
  روز اولی سایت شما مشکل داشت
  و فرم خراب شد

 44. ضمن سلام خواهشمند است زمانی برای اصلاح ثبت اطلاعات خانوار در نظر گرفته شود مثلا بنده تمام اعضای خانوار را دارای مالکیت مسکونی درج کرده ام

 45. با سلامی بنده همه ی اعضای خانوار را دارای مالکیت مسکونی درج کرده ام لطفا فرصت اصلاح را دهید.