سه شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۳ . Tuesday 29 July 2014 . ساعت: 22:05:41
ایران از نظر نرخ "سود تسهیلات" در بین کشورهای متمدن رتبه اول را دارد .:. . . . . . . . . . .:. چشم‌انداز تیره زندگی کارگران در "آمریکا" / نابرابری اجتماعی و هزينه‌ها افزایش یافته است .:. . . . . . . . . . .:. چشم‌انداز تیره زندگی کارگران در "آمریکا" / نابرابری اجتماعی و هزينه‌ها افزایش یافته است .:. . . . . . . . . . .:. چشم‌انداز تیره زندگی کارگران در "آمریکا" / نابرابری اجتماعی و هزينه‌ها افزایش یافته است .:. . . . . . . . . . .:. چشم‌انداز تیره زندگی کارگران در "آمریکا" / نابرابری اجتماعی و هزينه‌ها افزایش یافته است .:. . . . . . . . . . .:. چشم‌انداز تیره زندگی کارگران در "آمریکا" / نابرابری اجتماعی و هزينه‌ها افزایش یافته است .:. . . . . . . . . . .:. چشم‌انداز تیره زندگی کارگران در "آمریکا" / نابرابری اجتماعی و هزينه‌ها افزایش یافته است .:. . . . . . . . . . .:. مقام‌های اوکراین آماده آتش بس هستند .:. . . . . . . . . . .:. چشم‌انداز تیره زندگی کارگران در "آمریکا" / نابرابری اجتماعی و هزينه‌ها افزایش یافته است .:. . . . . . . . . . .:. چشم‌انداز تیره زندگی کارگران در "آمریکا" / نابرابری اجتماعی و هزينه‌ها افزایش یافته است